لیست اعضای فعال انجمن سازندگان مسکن و ساختمان استان قم

اطلاعات این لیست بروزرسانی می شود و بصورت آنلاین و به ترتیب الفبا قابل مشاهده است

ترتیب ردیف نام و نام خانوادگی نوع شخصیت کد انجمن پایه رزومه
1011211
محمد - ابراهیمی . - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

ابراهیمی . - محمد

حقیقی

13-3137

حقیقی13-3137پایه 3
1011212
محمد - ابراهیمی  - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

ابراهیمی - محمد

حقیقی

10-1205

حقیقی10-1205پایه 2
1017373
رضا - احمدگل - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

احمدگل - رضا

حقیقی

10-1012

حقیقی10-1012پایه 2
1017374
هادی - احمد زاده - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

احمد زاده - هادی

حقیقی

13-3052

حقیقی13-3052پایه 2
1017375
علیرضا - احمدی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

احمدی - علیرضا

حقیقی

13-3067

حقیقی13-3067پایه 3
1017376
احسان - احمدی نژاد - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

احمدی نژاد - احسان

حقیقی

13-3135

حقیقی13-3135پایه 3
1019407
حسن - ادهمی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

ادهمی - حسن

حقیقی

13-3063

حقیقی13-3063پایه 3
1020218
عبدالله  - آذرنوش - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

آذرنوش - عبدالله

حقیقی

۱۰-۱۱۴۰

حقیقی۱۰-۱۱۴۰پایه 2
1021109
مهدی - آراسته - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

آراسته - مهدی

حقیقی

14-3060

حقیقی14-3060پایه 3
10221010
علی  - آزاد فلاح - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

آزاد فلاح - علی

حقیقی

13-3115

حقیقی13-3115پایه 3
10241311
اسماعیل - استاد حسن - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

استاد حسن - اسماعیل

حقیقی

13-3040

حقیقی13-3040پایه 3
10241712
ابوالفضل - اسحاقی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

اسحاقی - ابوالفضل

حقیقی

10-1156

حقیقی10-1156پایه 2
10241913
محمدرضا - اسدی افضل - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

اسدی افضل - محمدرضا

حقیقی

13-3018

حقیقی13-3018پایه 3
10241914
مرتضی - اسدنژاد - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

اسدنژاد - مرتضی

حقیقی

10-1165

حقیقی10-1165پایه 2
10241915
مهران - اسدی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

اسدی - مهران

حقیقی

10-1189

حقیقی10-1189پایه 2
10243216
امیر - اسفندانی بزچلویی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

اسفندانی بزچلویی - امیر

حقیقی

13-3011

حقیقی13-3011پایه 3
10243717
علی اصغر - اسم خانی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

اسم خانی - علی اصغر

حقیقی

10-1014

حقیقی10-1014پایه 1
10243718
سیدمهدی - اسماعیلی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

اسماعیلی - سیدمهدی

حقیقی

10-1015

حقیقی10-1015پایه 1
10253019
مهدی - اشعری - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

اشعری - مهدی

حقیقی

10-1016

رزومه

حقیقی10-1016پایه 1رزومه
10321820
سعید - افخمی اردکانی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

افخمی اردکانی - سعید

حقیقی

13-3024

حقیقی13-3024پایه 2
10331021
عباس - آقایی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

آقایی - عباس

حقیقی

13-3078

حقیقی13-3078پایه 3
10331122
حسن - اقبالی قهی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

اقبالی قهی - حسن

حقیقی

10-1017

حقیقی10-1017پایه 1
10341123
محمدمهدی - اکبری - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

اکبری - محمدمهدی

حقیقی

13-3081

حقیقی13-3081پایه 3
10341124
امیرحسین - اکبرزاده نائینی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

اکبرزاده نائینی - امیرحسین

حقیقی

11-1176

حقیقی11-1176پایه 2
10342125
علی - اکرمیه - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

اکرمیه - علی

حقیقی

۱۰-۱۱۷۸

حقیقی۱۰-۱۱۷۸پایه 2
10364026
علیرضا - الهی منش - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

الهی منش - علیرضا

حقیقی

10-1020

حقیقی10-1020پایه 2
10371027
محمدعلی - امامی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

امامی - محمدعلی

حقیقی

14-3113

حقیقی14-3113پایه 3
10372128
حیدر - آمره ئی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

آمره ئی - حیدر

حقیقی

10-1025

حقیقی10-1025پایه 2
10374129
حمید - امیری - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

امیری - حمید

حقیقی

14-3072

حقیقی14-3072پایه 3
10374130
مهدی - امیرآبادی فراهانی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

امیرآبادی فراهانی - مهدی

حقیقی

13-3110

حقیقی13-3110پایه 3
10374131
محمدجواد - امیرجانی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

امیرجانی - محمدجواد

حقیقی

13-3139

حقیقی13-3139پایه 3
10374132
سید امیرمحمد - امیرحسینی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

امیرحسینی - سید امیرمحمد

حقیقی

10-1198

حقیقی10-1198پایه 1
10382633
مهدی - انصاری - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

انصاری - مهدی

حقیقی

13-3032

حقیقی13-3032پایه 2
10393634
حمید - اولایی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

اولایی - حمید

حقیقی

10-1023

حقیقی10-1023پایه 1
11101135
محمدمهدی - بابایی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

بابایی - محمدمهدی

حقیقی

13-3008

حقیقی13-3008پایه 3
11101936
محمد - بادروج - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

بادروج - محمد

حقیقی

13-3037

حقیقی13-3037پایه 3
11103337
نجم الدین - باقری - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

باقری - نجم الدین

حقیقی

10-1008

حقیقی10-1008پایه 2
11103338
محمد - باقری - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

باقری - محمد

حقیقی

13-3097

حقیقی13-3097پایه 3
11191039
رضا - بداغی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

بداغی - رضا

حقیقی

13-3089

حقیقی13-3089پایه 3
11212240
حسن - برزگرپور - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

برزگرپور - حسن

حقیقی

10-1195

حقیقی10-1195پایه 2
11213341
سید مسعود - برقعی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

برقعی - سید مسعود

حقیقی

10-1028

حقیقی10-1028پایه 2
11384142
سید علیرضا - بنی هاشمی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

بنی هاشمی - سید علیرضا

حقیقی

13-3048

حقیقی13-3048پایه 3
11403843
محمد - بهنام فرد - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

بهنام فرد - محمد

حقیقی

10-1152

حقیقی10-1152پایه 2
11412844
جواد - بیطرفان - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

بیطرفان - جواد

حقیقی

10-1143

حقیقی10-1143پایه 1
12101245
علی - پاپر - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

پاپر - علی

حقیقی

10-1030

حقیقی10-1030پایه 1
12101346
حسین - پاتیمار - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

پاتیمار - حسین

حقیقی

10-1124

حقیقی10-1124پایه 2
12102147
جواد - پارسایی منش - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

پارسایی منش - جواد

حقیقی

13-3015

حقیقی13-3015پایه 2
12392148
ابراهیم - پورمیدانی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

پورمیدانی - ابراهیم

حقیقی

10-1032

حقیقی10-1032پایه 2
12392149
سید مجتبی - پورایوانی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

پورایوانی - سید مجتبی

حقیقی

13-3126

حقیقی13-3126پایه 3
12412150
احمد - پیرامن - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

پیرامن - احمد

حقیقی

10-1034

حقیقی10-1034پایه 2
13253451
سید فرید - تشکری فرد حقیقی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

تشکری فرد حقیقی - سید فرید

حقیقی

13-3095

حقیقی13-3095پایه 3
13331952
محمد - تقدیری - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

تقدیری - محمد

حقیقی

10-1036

حقیقی10-1036پایه 1
13361053
علی - تلاشان - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

تلاشان - علی

حقیقی

10-1129

حقیقی10-1129پایه 1
13361854
رضا - تلخابی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

تلخابی - رضا

حقیقی

10-1037

حقیقی10-1037پایه 1
13361855
جواد - تلخ آبی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

تلخ آبی - جواد

حقیقی

14-3117

حقیقی14-3117پایه 3
15261056
محسن - جصاس - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

جصاس - محسن

حقیقی

10-1204

حقیقی10-1204پایه 2
15371057
رحمان - جماعتی نگهدار - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

جماعتی نگهدار - رحمان

حقیقی

13-3071

حقیقی13-3071پایه 3
15391058
محمدجعفر - جواهری نیستانک - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

جواهری نیستانک - محمدجعفر

حقیقی

13-3119

حقیقی13-3119پایه 3
15401059
محمد مهدی - جهانگیر - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

جهانگیر - محمد مهدی

حقیقی

10-1040

حقیقی10-1040پایه 2
16103660
مهدی - چالاک - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

چالاک - مهدی

حقیقی

13-3120

حقیقی13-3120پایه 3
16211061
امیر - چراغی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

چراغی - امیر

حقیقی

13-3125

حقیقی13-3125پایه 3
16353862
جواد - چگنی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

چگنی - جواد

حقیقی

13-3136

حقیقی13-3136پایه 3
17101563
اسمعیل - حاجی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

حاجی - اسمعیل

حقیقی

10-1041

حقیقی10-1041پایه 1
17101564
حمید - حاجی حسینی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

حاجی حسینی - حمید

حقیقی

13-3041

حقیقی13-3041پایه 3
17101565
نادر - حاج اسماعیلیان - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

حاج اسماعیلیان - نادر

حقیقی

13-3090

حقیقی13-3090پایه 3
17383266
رضا - حنفی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

حنفی - رضا

حقیقی

10-1005

حقیقی10-1005پایه 1
17411967
امیرمحمد - حیدری - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

حیدری - امیرمحمد

حقیقی

14-3057

حقیقی14-3057پایه 3
17411968
عباس - حیدری نژاد - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

حیدری نژاد - عباس

حقیقی

10-1145

حقیقی10-1145پایه 2
17411969
علی - حیدری - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

حیدری - علی

حقیقی

13-3077

حقیقی13-3077پایه 3
17411970
علی - حیدری. - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

حیدری. - علی

حقیقی

13-3140

حقیقی13-3140پایه 3
17411971
حسن - حیدری - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

حیدری - حسن

حقیقی

13-3149

حقیقی13-3149پایه 3
18101372
عبدالرحیم - خاتمی نیا - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

خاتمی نیا - عبدالرحیم

حقیقی

10-1146

حقیقی10-1146پایه 2
18101973
سید علیرضا - خادمی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

خادمی - سید علیرضا

حقیقی

10-1202

حقیقی10-1202پایه 2
18103874
سمیرا - خانعلی زاده - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

خانعلی زاده - سمیرا

حقیقی

14-3023

حقیقی14-3023پایه 2
18103875
محسن - خانی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

خانی - محسن

حقیقی

10-1182

حقیقی10-1182پایه 2
18152476
حسام الدین - خجسته پور - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

خجسته پور - حسام الدین

حقیقی

14-3027

حقیقی14-3027پایه 3
18191077
سید حسین - خداشناس - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

خداشناس - سید حسین

حقیقی

10-1048

حقیقی10-1048پایه 2
18211078
داود - خراسانی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

خراسانی - داود

حقیقی

10-1009

حقیقی10-1009پایه 2
18211079
علی - خراط زاده - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

خراط زاده - علی

حقیقی

11-1197

حقیقی11-1197پایه 2
18364180
مجتبی - خلیلی فر - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

خلیلی فر - مجتبی

حقیقی

10-1049

حقیقی10-1049پایه 2
18391081
رضا - خوانساری - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

خوانساری - رضا

حقیقی

10-1057

حقیقی10-1057پایه 2
19103882
امیرحسین - دانایی سرشت - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

دانایی سرشت - امیرحسین

حقیقی

10-1050

حقیقی10-1050پایه 2
19103983
احسان - داورمنش - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

داورمنش - احسان

حقیقی

11-1136

حقیقی11-1136پایه 2
19103984
وحید - داودآبادی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

داودآبادی - وحید

حقیقی

13-3086

حقیقی13-3086پایه 3
19213985
محمدعلی - درویش عرب - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

درویش عرب - محمدعلی

حقیقی

14-3142

حقیقی14-3142پایه 3
19392186
محمدرضا - دورودی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

دورودی - محمدرضا

حقیقی

13-3134

حقیقی13-3134پایه 3
19392487
مهدی - دوستی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

دوستی - مهدی

حقیقی

11-1051

حقیقی11-1051پایه 2
20114188
مجتبی - ذبیحی مطلق - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

ذبیحی مطلق - مجتبی

حقیقی

11-1052

حقیقی11-1052پایه 2
21173789
علی - رحمتی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

رحمتی - علی

حقیقی

10-1174

حقیقی10-1174پایه 2
21174190
رسول - رحیمی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

رحیمی - رسول

حقیقی

10-1053

حقیقی10-1053پایه 1
21174191
مجتبی - رحیمی مهر - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

رحیمی مهر - مجتبی

حقیقی

10-1092

حقیقی10-1092پایه 2
21243992
وحید - رسولی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

رسولی - وحید

حقیقی

11-1163

حقیقی11-1163پایه 2
21243993
محمد - رسولی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

رسولی - محمد

حقیقی

13-3129

حقیقی13-3129پایه 3
21271094
مجید - رضایی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

رضایی - مجید

حقیقی

10-1055

حقیقی10-1055پایه 2
21271095
محمدرضا - رضایی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

رضایی - محمدرضا

حقیقی

10-1138

حقیقی10-1138پایه 2
21271096
حمیدرضا - رضایی دانا - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

رضایی دانا - حمیدرضا

حقیقی

13-3092

حقیقی13-3092پایه 3
21273997
حمید - رضوی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

رضوی - حمید

حقیقی

14-3003

حقیقی14-3003پایه 2
21273998
سید مهدی - رضوی زاده - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

رضوی زاده - سید مهدی

حقیقی

13-3026

حقیقی13-3026پایه 3
21372799
محمدرضا - رمضانی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

رمضانی - محمدرضا

حقیقی

13-3106

حقیقی13-3106پایه 3
213917100
محمدرضا - روحیان - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

روحیان - محمدرضا

حقیقی

13-3006

حقیقی13-3006پایه 3
214141101
محمدصادق - رئیسی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

رئیسی - محمدصادق

حقیقی

10-1059

حقیقی10-1059پایه 2
222135102
مهیار - زرگر - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

زرگر - مهیار

حقیقی

14-3025

حقیقی14-3025پایه 2
223710103
سید محمدحسین - زمانی ده یعقوب - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

زمانی ده یعقوب - سید محمدحسین

حقیقی

10-1060

حقیقی10-1060پایه 1
223710104
فرهاد - زمانی موحد - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

زمانی موحد - فرهاد

حقیقی

10-1149

حقیقی10-1149پایه 2
223835105
مجید - زنگارکی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

زنگارکی - مجید

حقیقی

10-1061

حقیقی10-1061پایه 1
224138106
امیر - زینلی جان آبادی  - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

زینلی جان آبادی - امیر

حقیقی

13-3085

حقیقی13-3085پایه 3
241036107
علی حسین - سالاری شایسته - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

سالاری شایسته - علی حسین

حقیقی

14-3130

حقیقی14-3130پایه 3
241037108
محمدرضا - سامانلو - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

سامانلو - محمدرضا

حقیقی

10-1170

حقیقی10-1170پایه 2
241037109
مرضیه - سامانی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

سامانی - مرضیه

حقیقی

13-3152

حقیقی13-3152پایه 3
241240110
محمد - سپهری - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

سپهری - محمد

حقیقی

10-1137

حقیقی10-1137پایه 2
241510111
سید محمد - سجادی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

سجادی - سید محمد

حقیقی

11-1153

حقیقی11-1153پایه 2
242111112
مجید - سربندی فراهانی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

سربندی فراهانی - مجید

حقیقی

11-1139

حقیقی11-1139پایه 2
243010113
صالح - سعادتمند - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

سعادتمند - صالح

حقیقی

10-1177

حقیقی10-1177پایه 2
243010114
مهدیس - سعادتی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

سعادتی - مهدیس

حقیقی

10-3127

حقیقی10-3127پایه 3
243310115
مجید - سقایتی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

سقایتی - مجید

حقیقی

10-1062

حقیقی10-1062پایه 2
243310116
ابراهیم - سقایی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

سقایی - ابراهیم

حقیقی

10-1063

حقیقی10-1063پایه 2
243628117
علی - سلطانی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

سلطانی - علی

حقیقی

11-1126

حقیقی11-1126پایه 2
243628118
بهروز - سلطانی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

سلطانی - بهروز

حقیقی

۱۰-۱۱۷۵

حقیقی۱۰-۱۱۷۵پایه 2
243637119
رسول - سلمانی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

سلمانی - رسول

حقیقی

10-1160

حقیقی10-1160پایه 2
243641120
محمدوحید - سلیمی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

سلیمی - محمدوحید

حقیقی

14-3068

حقیقی14-3068پایه 3
244119121
سیدمحسن  - سیدصادقی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

سیدصادقی - سیدمحسن

حقیقی

11-1193

حقیقی11-1193پایه 2
244132122
احمد - سیفی فر - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

سیفی فر - احمد

حقیقی

14-3022

حقیقی14-3022پایه 3
244132123
محمدحسن - سیفی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

سیفی - محمدحسن

حقیقی

13-3099

حقیقی13-3099پایه 3
251034124
حسن - شاکری - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

شاکری - حسن

حقیقی

13-3082

حقیقی13-3082پایه 3
251037125
مرتضی - شاملو - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

شاملو - مرتضی

حقیقی

10-1122

حقیقی10-1122پایه 2
251510126
علی - شجاعیان - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

شجاعیان - علی

حقیقی

13-3079

حقیقی13-3079پایه 3
252134127
مرتفع سازان ابنیه گستر - شرکت _ پایه 1 - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

شرکت _ پایه 1 - مرتفع سازان ابنیه گستر

حقوقی

12-1097

حقوقی12-1097پایه 1
252134128
بهساز جم - شرکت _ پایه 1 - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

شرکت _ پایه 1 - بهساز جم

حقوقی

12-1115

حقوقی12-1115پایه 1
252134129
راسیات - شرکت _ پایه 2 - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

شرکت _ پایه 2 - راسیات

حقوقی

12-1111

حقوقی12-1111پایه 2
252134130
سازه مهر خاتم کویر قم - شرکت _ پایه 2 - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

شرکت _ پایه 2 - سازه مهر خاتم کویر قم

حقوقی

12-1113

حقوقی12-1113پایه 2
252134131
 پارس پیمان آداک - شرکت _ پایه 2 - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

شرکت _ پایه 2 - پارس پیمان آداک

حقوقی

12-1128

حقوقی12-1128پایه 2
252134132
مهر عمران گستران سانیار پایا - شرکت _ پایه 2 - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

شرکت _ پایه 2 - مهر عمران گستران سانیار پایا

حقوقی

12-1130

حقوقی12-1130پایه 2
252134133
دژ آران یارا نوین - شرکت _ پایه 2 - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

شرکت _ پایه 2 - دژ آران یارا نوین

حقوقی

12-1132

حقوقی12-1132پایه 2
252134134
کهن دژ سازان کیان مهر - شرکت _ پایه 2 - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

شرکت _ پایه 2 - کهن دژ سازان کیان مهر

حقوقی

12-1133

حقوقی12-1133پایه 2
252134135
عمران سازان توسعه مسکن آریایی - شرکت _ پایه 1 - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

شرکت _ پایه 1 - عمران سازان توسعه مسکن آریایی

حقوقی

12-1117

حقوقی12-1117پایه 1
252134136
انبوه سازان مسکن سپانو - شرکت _ پایه 2 - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

شرکت _ پایه 2 - انبوه سازان مسکن سپانو

حقوقی

12-1134

حقوقی12-1134پایه 2
252134137
توسعه آتیه عمران مهر ابتکار گیو - شرکت _ پایه 2 - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

شرکت _ پایه 2 - توسعه آتیه عمران مهر ابتکار گیو

حقوقی

12-1135

حقوقی12-1135پایه 2
252134138
هوشمند فاخر کویر - شرکت _ پایه ۲ - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

شرکت _ پایه ۲ - هوشمند فاخر کویر

حقوقی

12-1142

حقوقی12-1142پایه 2
252134139
بنیان سازه رسا پارس - شرکت_پایه ۲ - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

شرکت_پایه ۲ - بنیان سازه رسا پارس

حقوقی

12-1147

حقوقی12-1147پایه 2
252134140
طرح و بنیان رف - شرکت _ پایه ۲ - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

شرکت _ پایه ۲ - طرح و بنیان رف

حقوقی

12-1148

حقوقی12-1148پایه 2
252134141
میراث سازه پارس - شرکت _پایه ۲ - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

شرکت _پایه ۲ - میراث سازه پارس

حقوقی

12-1151

حقوقی12-1151پایه 2
252134142
مدیران اجرای سبزبنا - شرکت _ پایه ۲ - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

شرکت _ پایه ۲ - مدیران اجرای سبزبنا

حقوقی

12-1158

حقوقی12-1158پایه 2
252134143
ارشا سازه کومه - شرکت _ پایه 2 - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

شرکت _ پایه 2 - ارشا سازه کومه

حقوقی

12-1173

حقوقی12-1173پایه 2
252134144
بهارسازان آسمان - شرکت _ پایه 2  - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

شرکت _ پایه 2 - بهارسازان آسمان

حقوقی

12-1194

حقوقی12-1194پایه 2
252134145
سازه گستران اتحاد جم - شرکت _ پایه1  - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

شرکت _ پایه1 - سازه گستران اتحاد جم

حقوقی

12-1191

حقوقی12-1191پایه 1
252134146
آرسس پی سازه امین - شرکت _ پایه 1  - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

شرکت _ پایه 1 - آرسس پی سازه امین

حقوقی

12-1192

حقوقی12-1192پایه 1
252134147
انبوه سازی عمارت ماندگار آریا - شرکت _ پایه 2 - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

شرکت _ پایه 2 - انبوه سازی عمارت ماندگار آریا

حقوقی

12-1200

حقوقی12-1200پایه 2
252134148
شرکت کهن عرش سازان کیان مهر - شرکت _ پایه 2 - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

شرکت _ پایه 2 - شرکت کهن عرش سازان کیان مهر

حقوقی

12-1206

حقوقی12-1206پایه 2
252134149
تکین سازان زرین آسمان - شرکت _ پایه 2 - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

شرکت _ پایه 2 - تکین سازان زرین آسمان

حقوقی

12-1208

حقوقی12-1208پایه 2
252134150
پیمان سازه نادین - شرکت -پایه 2 - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

شرکت -پایه 2 - پیمان سازه نادین

حقوقی

12-1210

حقوقی12-1210پایه 2
252141151
محمدصابر - شریف زاده - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

شریف زاده - محمدصابر

حقیقی

10-1144

حقیقی10-1144پایه 2
253241152
مرتضی - شفیعیان - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

شفیعیان - مرتضی

حقیقی

13-3083

حقیقی13-3083پایه 3
253241153
علی - شفیعیان - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

شفیعیان - علی

حقیقی

10-1209

حقیقی10-1209پایه 2
254010154
عادل - شهاب - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

شهاب - عادل

حقیقی

10-1070

حقیقی10-1070پایه 1
254118155
مهدی - شیخ علیزاده - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

شیخ علیزاده - مهدی

حقیقی

13-3076

حقیقی13-3076پایه 3
254121156
حمید - شیرزادی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

شیرزادی - حمید

حقیقی

10-1066

حقیقی10-1066پایه 1
261019157
مجتبی - صادقی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

صادقی - مجتبی

حقیقی

13-3044

حقیقی13-3044پایه 3
261036158
علی - صالحی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

صالحی - علی

حقیقی

10-1072

حقیقی10-1072پایه 2
261036159
حسین - صالحی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

صالحی - حسین

حقیقی

13-3046

حقیقی13-3046پایه 3
261139160
حسن - صبوری - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

صبوری - حسن

حقیقی

13-3066

حقیقی13-3066پایه 2
261910161
احمد - صداقت - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

صداقت - احمد

حقیقی

13-3065

حقیقی13-3065پایه 3
263210162
مجید - صفایی وش - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

صفایی وش - مجید

حقیقی

10-1004

حقیقی10-1004پایه 2
263210163
حسام الدین - صفایی نیا - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

صفایی نیا - حسام الدین

حقیقی

10-1073

حقیقی10-1073پایه 2
281036164
مهدی - طالبی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

طالبی - مهدی

حقیقی

10-1118

حقیقی10-1118پایه 2
281036165
علی - طالب - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

طالب - علی

حقیقی

13-3042

حقیقی13-3042پایه 2
281036166
امیرحسین - طالبی نسب - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

طالبی نسب - امیرحسین

حقیقی

10-1187

حقیقی10-1187پایه 2
281040167
علی - طاهری نوید - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

طاهری نوید - علی

حقیقی

13-3138

حقیقی13-3138پایه 3
301110168
حسین - عباسپور - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

عباسپور - حسین

حقیقی

14-3010

حقیقی14-3010پایه 3
302111169
محسن - عرب - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

عرب - محسن

حقیقی

10-1188

حقیقی10-1188پایه 2
302139170
مهدی - عروجی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

عروجی - مهدی

حقیقی

10-1184

حقیقی10-1184پایه 2
303641171
امین - علی گل - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

علی گل - امین

حقیقی

10-1127

حقیقی10-1127پایه 2
303641172
امین - علیان نژادی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

علیان نژادی - امین

حقیقی

13-3122

حقیقی13-3122پایه 3
312711173
محمدحسین - غضبانی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

غضبانی - محمدحسین

حقیقی

10-1180

حقیقی10-1180پایه 2
313210174
سهیل - غفارزاده - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

غفارزاده - سهیل

حقیقی

13-3151

حقیقی13-3151پایه 3
313610175
حمیدرضا - غلامرضایی وادقانی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

غلامرضایی وادقانی - حمیدرضا

حقیقی

10-1168

حقیقی10-1168پایه 2
313610176
حسین - غلامیان دهاقانی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

غلامیان دهاقانی - حسین

حقیقی

10-1171

حقیقی10-1171پایه 2
313841177
محمدمهدی - غنی مقدم - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

غنی مقدم - محمدمهدی

حقیقی

10-1185

حقیقی10-1185پایه 2
321317178
مهدی - فتحی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

فتحی - مهدی

حقیقی

14-3073

حقیقی14-3073پایه 3
322118179
محمدمهدی - فرخ پارسا - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

فرخ پارسا - محمدمهدی

حقیقی

13-3055

حقیقی13-3055پایه 2
322119180
محمدامین - فرد مهربان - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

فرد مهربان - محمدامین

حقیقی

11-1159

حقیقی11-1159پایه 2
322137181
علی - فرمانیان آرانی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

فرمانیان آرانی - علی

حقیقی

10-1078

حقیقی10-1078پایه 2
322137182
فریدون - فرمانی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

فرمانی - فریدون

حقیقی

13-3031

حقیقی13-3031پایه 3
322140183
امیر - فرهمندفر - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

فرهمندفر - امیر

حقیقی

10-1196

حقیقی10-1196پایه 2
323610184
ناصر - فلاح - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

فلاح - ناصر

حقیقی

10-1131

حقیقی10-1131پایه 2
323610185
محمدجواد - فلاح مهرآبادی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

فلاح مهرآبادی - محمدجواد

حقیقی

13-3141

حقیقی13-3141پایه 3
331024186
زهرا - قاسم پور لشکاجانی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

قاسم پور لشکاجانی - زهرا

حقیقی

14-3143

حقیقی14-3143پایه 3
331041187
سید رضا - قائم مقام فراهانی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

قائم مقام فراهانی - سید رضا

حقیقی

13-3001

حقیقی13-3001پایه 3
332111188
آرش - قربانی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

قربانی - آرش

حقیقی

13-3091

حقیقی13-3091پایه 3
332111189
محمد - قربان زادگان - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

قربان زادگان - محمد

حقیقی

10-1166

حقیقی10-1166پایه 2
332111190
مهدی - قربان پور - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

قربان پور - مهدی

حقیقی

14-3133

حقیقی14-3133پایه 3
332111191
احسان - قربانی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

قربانی - احسان

حقیقی

14-3144

حقیقی14-3144پایه 3
341025192
مسعود - کاشی پزان - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

کاشی پزان - مسعود

حقیقی

10-1150

حقیقی10-1150پایه 2
341029193
علی اکبر - کاظمی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

کاظمی - علی اکبر

حقیقی

13-3075

حقیقی13-3075پایه 3
341029194
ابوالفضل - کاظم پناه - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

کاظم پناه - ابوالفضل

حقیقی

13-3093

حقیقی13-3093پایه 3
341141195
علی - کبیری حرمی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

کبیری حرمی - علی

حقیقی

10-1119

حقیقی10-1119پایه 2
342111196
محمدعلی - کربلایی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

کربلایی - محمدعلی

حقیقی

10-1141

حقیقی10-1141پایه 2
342141197
ابراهیم - کریمی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

کریمی - ابراهیم

حقیقی

10-1082

حقیقی10-1082پایه 2
342141198
حسین - کریم سریزدی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

کریم سریزدی - حسین

حقیقی

10-1116

حقیقی10-1116پایه 2
342510199
محمد - کشاورزی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

کشاورزی - محمد

حقیقی

11-1172

حقیقی11-1172پایه 2
342510200
 حبیب اله - کشاورز جونقانی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

کشاورز جونقانی - حبیب اله

حقیقی

۱۰-۱۱۷۹

حقیقی۱۰-۱۱۷۹پایه 2
343710201
حسین - کمالی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

کمالی - حسین

حقیقی

10-1083

حقیقی10-1083پایه 1
344038202
حسین - کهندانی تفرشی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

کهندانی تفرشی - حسین

حقیقی

10-1167

حقیقی10-1167پایه 2
351041203
محسن - گائینی مقدم - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

گائینی مقدم - محسن

حقیقی

13-3084

حقیقی13-3084پایه 3
353632204
رضا - گلفشان - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

گلفشان - رضا

حقیقی

11-1161

حقیقی11-1161پایه 2
353634205
محمدحسین - گلکار - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

گلکار - محمدحسین

حقیقی

10-1085

حقیقی10-1085پایه 2
353634206
مجید - گلکار مقدم - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

گلکار مقدم - مجید

حقیقی

10-1084

حقیقی10-1084پایه 2
353634207
مصطفی - گلکار - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

گلکار - مصطفی

حقیقی

13-3150

حقیقی13-3150پایه 3
362410208
علیرضا - لسانی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

لسانی - علیرضا

حقیقی

10-1087

حقیقی10-1087پایه 2
371141209
سید محسن - مبینی پور - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

مبینی پور - سید محسن

حقیقی

10-1089

حقیقی10-1089پایه 2
371715210
سعید - محجوب فر - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

محجوب فر - سعید

حقیقی

10-1090

حقیقی10-1090پایه 2
371737211
حمید - محمدی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

محمدی - حمید

حقیقی

10-1007

حقیقی10-1007پایه 1
371737212
علی - محمدخانی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

محمدخانی - علی

حقیقی

10-1091

حقیقی10-1091پایه 2
371737213
جواد - محمدی قراسوئی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

محمدی قراسوئی - جواد

حقیقی

10-1093

حقیقی10-1093پایه 1
371737214
محمد - محمودی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

محمودی - محمد

حقیقی

10-1094

حقیقی10-1094پایه 2
371737215
حامد - محمدی نیا - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

محمدی نیا - حامد

حقیقی

13-3064

حقیقی13-3064پایه 3
371737216
مهدی - محمدجعفری - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

محمدجعفری - مهدی

حقیقی

13-3096

حقیقی13-3096پایه 3
372110217
محمدحسن - مرادخانی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

مرادخانی - محمدحسن

حقیقی

10-1095

حقیقی10-1095پایه 2
372110218
ابوالفضل - مرادی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

مرادی - ابوالفضل

حقیقی

10-1096

حقیقی10-1096پایه 1
372628219
مهدی - مصطفی زاده - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

مصطفی زاده - مهدی

حقیقی

10-1098

حقیقی10-1098پایه 2
373026220
سعید - معصومی جهندیزی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

معصومی جهندیزی - سعید

حقیقی

11-1154

حقیقی11-1154پایه 2
373338221
محمدرضا - مقنی نصرآبادی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

مقنی نصرآبادی - محمدرضا

حقیقی

13-3098

حقیقی13-3098پایه 3
373610222
سید علی - ملاسعیدی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

ملاسعیدی - سید علی

حقیقی

14-3012

حقیقی14-3012پایه 3
373634223
محسن - ملکی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

ملکی - محسن

حقیقی

10-1099

حقیقی10-1099پایه 2
373634224
فاضله - ملکی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

ملکی - فاضله

حقیقی

14-3101

حقیقی14-3101پایه 3
373813225
حامد - منتظری - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

منتظری - حامد

حقیقی

10-1103

حقیقی10-1103پایه 1
373813226
سید محمدحسن - منتظری - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

منتظری - سید محمدحسن

حقیقی

13-3102

حقیقی13-3102پایه 3
373924227
سید مجتبی - موسوی راد - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

موسوی راد - سید مجتبی

حقیقی

10-1104

حقیقی10-1104پایه 2
373924228
سیدحسین - موسوی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

موسوی - سیدحسین

حقیقی

14-3056

حقیقی14-3056پایه 3
374015229
ایمان - مهجوری - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

مهجوری - ایمان

حقیقی

11-1169

حقیقی11-1169پایه 2
374019230
مجید - مهدوی فر - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

مهدوی فر - مجید

حقیقی

10-1183

حقیقی10-1183پایه 2
374121231
محسن - میرزایی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

میرزایی - محسن

حقیقی

10-1101

حقیقی10-1101پایه 2
374121232
مهدی - میرزایی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

میرزایی - مهدی

حقیقی

13-3007

حقیقی13-3007پایه 3
374121233
سیدمحمدحسین - میرشفیعی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

میرشفیعی - سیدمحمدحسین

حقیقی

13-3019

حقیقی13-3019پایه 3
374121234
سید محسن - میردهقانی تفتی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

میردهقانی تفتی - سید محسن

حقیقی

10-1181

حقیقی10-1181پایه 2
381019235
محمد - نادری فر - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

نادری فر - محمد

حقیقی

10-1105

حقیقی10-1105پایه 2
381019236
حمید - نادعلی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

نادعلی - حمید

حقیقی

10-1107

حقیقی10-1107پایه 2
381739237
محمد - نحوی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

نحوی - محمد

حقیقی

13-3124

حقیقی13-3124پایه 3
381941238
رضا - ندیمی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

ندیمی - رضا

حقیقی

10-1108

حقیقی10-1108پایه 2
382141239
مسعود - نریمان - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

نریمان - مسعود

حقیقی

10-1109

حقیقی10-1109پایه 2
382641240
امیر - نصیری فر - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

نصیری فر - امیر

حقیقی

13-3108

حقیقی13-3108پایه 3
382921241
مسعود - نظری گیلانده - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

نظری گیلانده - مسعود

حقیقی

13-3016

حقیقی13-3016پایه 3
384134242
محمد - نیک - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

نیک - محمد

حقیقی

10-1013

حقیقی10-1013پایه 1
384134243
قاسم - نیکبخت آرانی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

نیکبخت آرانی - قاسم

حقیقی

11-1120

حقیقی11-1120پایه 2
392241244
امیرحسین - وزیری راد - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

وزیری راد - امیرحسین

حقیقی

حقیقیپایه 2
393210245
سید سجاد - وفایی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

وفایی - سید سجاد

حقیقی

10-1123

حقیقی10-1123پایه 2
393210246
فریبرز - وفاجو - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

وفاجو - فریبرز

حقیقی

10-1201

حقیقی10-1201پایه 1
393641247
حسین - ولی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

ولی - حسین

حقیقی

10-1110

حقیقی10-1110پایه 2
401910248
مجید  - هدایتی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

هدایتی - مجید

حقیقی

13-3094

حقیقی13-3094پایه 3
411037249
سعید - یامولا - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

یامولا - سعید

حقیقی

10-1045

حقیقی10-1045پایه 1
411039250
جواد - یاوری - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

یاوری - جواد

حقیقی

14-3105

حقیقی14-3105پایه 3
412219251
علی اصغر - یزدی الاصل - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

یزدی الاصل - علی اصغر

حقیقی

10-1207

حقیقی10-1207پایه 2
413924252
ناصر - یوسف پور باستانی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

یوسف پور باستانی - ناصر

حقیقی

14-3033

حقیقی14-3033پایه 2
413924253
ابوالفضل - یوسفی چهرقانی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

یوسفی چهرقانی - ابوالفضل

حقیقی

13-3112

حقیقی13-3112پایه 3
413924254
محمد - یوسفی ده نوی - انجمن مجریان ذی صلاح استان قم

یوسفی ده نوی - محمد

حقیقی

10-1199

حقیقی10-1199پایه 2